ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ : ಚಿನ್ನದ ದರ

22 ಜೂನ್ 2024
71,740
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
21 ಜೂನ್ 2024 71,740 -1,000.00
20 ಜೂನ್ 2024 72,740 +860.00
19 ಜೂನ್ 2024 71,880 +50.00
18 ಜೂನ್ 2024 71,830 +210.00
17 ಜೂನ್ 2024 71,620 -450.00
16 ಜೂನ್ 2024 72,070 +0.00
15 ಜೂನ್ 2024 72,070 +10.00
14 ಜೂನ್ 2024 72,060 +820.00
13 ಜೂನ್ 2024 71,240 -760.00
12 ಜೂನ್ 2024 72,000 +410.00
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,180
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,240
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,925
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 71,880
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (21 ಜೂನ್) 71,740
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,720
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,890
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,422
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 70,890
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 71,880
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,120
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,370
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,430
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,370
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 70,660
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,150
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,780
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,014
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,780
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,750
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

22 ಜೂನ್ 2024
89,550.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
21 ಜೂನ್ 2024 89,550 -2,510.00
20 ಜೂನ್ 2024 92,060 +2,150.00
19 ಜೂನ್ 2024 89,910 +510.00
18 ಜೂನ್ 2024 89,400 +160.00
17 ಜೂನ್ 2024 89,240 -280.00
16 ಜೂನ್ 2024 89,520 +0.00
15 ಜೂನ್ 2024 89,520 +10.00
14 ಜೂನ್ 2024 89,510 +1,180.00
13 ಜೂನ್ 2024 88,330 -2,420.00
12 ಜೂನ್ 2024 90,750 +1,770.00
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 94,140
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88,330
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 90,276
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 91,920
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (21 ಜೂನ್) 89,550
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96,460
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 81,110
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88,356
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 81,250
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 91,910
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,160
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,800
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,900
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,800
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 80,960
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,810
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,320
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,667
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,320
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,270
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ