ಬಿಕಾನೆರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಕಾನೆರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
62,210
-160.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,370 +170.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,200 -160.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,360 +0.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,360 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,350 +360.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 61,990 -160.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,150 +0.00
20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,150 +130.00
19 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,020 +190.00
18 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 61,830 +0.00
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,870
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,390
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,177
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,870
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (27 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,370
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,380
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,590
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,372
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,380
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,660
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,690
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,060
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,501
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,260
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,250
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,860
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,760
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,965
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 60,860
ಬಿಕಾನೆರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 62,530
ಬಿಕಾನೆರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಿಕಾನೆರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
69,100.00
-310.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,410 -250.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,660 -1,010.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,670 +10.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,660 +0.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,660 +230.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,430 -440.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,870 -560.00
20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,430 -40.00
19 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,470 -800.00
18 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 72,270 +10.00
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,320
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,410
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,972
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,320
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (27 ಫೆಬ್ರವರಿ) 69,410
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,340
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,860
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,147
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,340
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,330
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,680
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,330
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,533
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,670
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,290
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,250
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,090
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,667
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 71,380
ಬಿಕಾನೆರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 77,250
ಬಿಕಾನೆರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ