ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140

ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610