ಆಗ್ರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಆಗ್ರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಲಿಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
Ura ರಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಭಾರತ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುಡಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧೌಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಇಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫರಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹತ್ರಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಥುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೇವಾತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮೊರೆನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಆಗ್ರಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಆಗ್ರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಲಿಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
Ura ರಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಭಾರತ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುಡಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧೌಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಇಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫರಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹತ್ರಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಥುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೇವಾತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮೊರೆನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಆಗ್ರಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ