ಅಕೋಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಕೋಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹಿಂಗೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಲ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಖಾಂಡ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ವಾಶಿಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಯವತ್ಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅಕೋಲಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಕೋಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಹಿಂಗೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಜಲ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಖಾಂಡ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ವಾಶಿಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಯವತ್ಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಅಕೋಲಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ