ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಚಿರಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಧುಬುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,050
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಗೋಲ್ಪಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,050
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,050
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಚಿರಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಧುಬುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,830
ಗೋಲ್ಪಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,830
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ