ಅಂಬಾಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಂಬಾಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಮಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಅಂಬಾಲಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಂಬಾಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಮಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಅಂಬಾಲಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ