ಅಮರಾವತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಮರಾವತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಅಮರಾವತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬೆತುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುಲ್ಖಾನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹಿಂಗೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಾಗ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ವಾರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ವಾಶಿಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಅಮರಾವತಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಮರಾವತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಅಮರಾವತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬೆತುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುಲ್ಖಾನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹಿಂಗೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನಾಗ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ವಾರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ವಾಶಿಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಅಮರಾವತಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ