ಅಮ್ರೆಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಮ್ರೆಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಭಾವನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬೊಟಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಡಿಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜಾಮ್ನಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜುನಾಗ ad 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೊರ್ಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಅಮ್ರೆಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಮ್ರೆಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಭಾವನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಬೊಟಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಡಿಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,510
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಜಾಮ್ನಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಜುನಾಗ ad 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಮೊರ್ಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಅಮ್ರೆಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ