ಅನುಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅನುಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬೆಮೆತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ದಿಂಡೋರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕಟ್ನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕವರ್ಧ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊರ್ಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮಾಂಡ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮುಂಗೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಶಹ್ದೋಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿಧಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೂರಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಸುರ್ಗುಜಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಉಮರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಅನುಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅನುಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬೆಮೆತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ದಿಂಡೋರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕಟ್ನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕವರ್ಧ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊರ್ಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮಾಂಡ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮುಂಗೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಶಹ್ದೋಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿಧಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೂರಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಸುರ್ಗುಜಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಉಮರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಅನುಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ