ಅಶೋಕ್‌ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಶೋಕ್‌ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಾರನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಭೋಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಡಾಟಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಗುಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
Hala ಲಾವರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
Han ಾನ್ಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲಲಿತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರೈಸನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಿಯೋಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಿವಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ವಿದಿಶಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಶೋಕ್‌ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಾರನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಭೋಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಡಾಟಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಗುಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
Hala ಲಾವರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
Han ಾನ್ಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲಲಿತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರೈಸನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಿಯೋಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಿವಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ವಿದಿಶಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ