U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಲರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಚಂದೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಗರ್ಹ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕೈಮೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕೋಡರ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲತೇಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲೋಹರ್ದಾಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನಳಂದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ನವಾಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಪಲಮೌ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಾಟ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ರೋಹ್ತಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಶೇಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸೋನ್ಭದ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ವೈಶಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಲರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಚಂದೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಗರ್ಹ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕೈಮೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕೋಡರ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲತೇಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲೋಹರ್ದಾಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನಳಂದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ನವಾಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಪಲಮೌ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಾಟ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ರೋಹ್ತಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಶೇಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸೋನ್ಭದ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ವೈಶಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
U ರಂಗಾಬಾದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ