ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಗಡಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹವೇರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕೊಪ್ಪಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಗಡಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹವೇರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕೊಪ್ಪಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ