ಬಂಡಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಂಡಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
Ura ರಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
Hat ತ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಫತೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜಲಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮಹೋಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಪನ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ರೇ ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೇವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸತ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಉನ್ನಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಂಡಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಂಡಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
Ura ರಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
Hat ತ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಫತೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಜಲಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಮಹೋಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಪನ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ರೇ ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ರೇವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಸತ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಉನ್ನಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬಂಡಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ