ಬರಾಬಂಕಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬರಾಬಂಕಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಹ್ರೇಚ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಲರಾಂಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬರಾಬಂಕಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಸ್ತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಫೈಜಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಫತೇಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗೊಂಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕೌಶಂಬಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲಖಿಂಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲಕ್ನೋ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ರೇ ಬರೇಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸೀತಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಉನ್ನಾವೊ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬರಾಬಂಕಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬರಾಬಂಕಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಹ್ರೇಚ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಲರಾಂಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬರಾಬಂಕಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಸ್ತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಫೈಜಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಫತೇಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗೊಂಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕೌಶಂಬಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲಖಿಂಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲಕ್ನೋ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ರೇ ಬರೇಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸೀತಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಉನ್ನಾವೊ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬರಾಬಂಕಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ