ಬಾರನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಾರನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಾರನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬುಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಗುಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
Hala ಲಾವರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಕೋಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸವೈಮಧೋಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಶಿಯೋಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಿವಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಟೋಂಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಾರನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಾರನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಾರನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬುಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಗುಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
Hala ಲಾವರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಕೋಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ರಾಜ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸವೈಮಧೋಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಶಿಯೋಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಿವಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಟೋಂಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬಾರನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ