ಬರ್ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬರ್ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬರ್ಗ h : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬರ್ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬರ್ಗ h : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ