ಬಾರ್ವಾನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಾರ್ವಾನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದಾಹೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧುಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಾರ್ವಾನಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಾರ್ವಾನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದಾಹೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧುಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ರತ್ನಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಾರ್ವಾನಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ