ಬೆಲ್ಗಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೆಲ್ಗಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಗಡಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹವೇರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮಾರ್ಗೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪನಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬೆಲ್ಗಾಂ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೆಲ್ಗಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಗಡಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹವೇರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಮಾರ್ಗೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪನಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬೆಲ್ಗಾಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ