ಬೆಲೋನಿಯಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೆಲೋನಿಯಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಐಜಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಬೆಲೋನಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಧಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಧರ್ಮನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಗೋಮತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಖೋವಾಯಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಲುಂಗ್ಲೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಮಾಮಿತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಉನಕೋಟಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಬೆಲೋನಿಯಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೆಲೋನಿಯಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಐಜಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಬೆಲೋನಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಧಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಧರ್ಮನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಗೋಮತಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಖೋವಾಯಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಲುಂಗ್ಲೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಮಾಮಿತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಉನಕೋಟಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಬೆಲೋನಿಯಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ