ಬೆಮೆತಾರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೆಮೆತಾರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಲೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಧಮ್ತಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬೆಮೆತಾರಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೆಮೆತಾರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಬಲೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಧಮ್ತಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬೆಮೆತಾರಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ