ಭಾಗಲ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಭಾಗಲ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರೇರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಂಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ದರ್ಭಂಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಡುಮ್ಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೊಡ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಮ್ತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಮುಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕತಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಖಗರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಲಖಿಸರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮಾಧೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮಧುಬನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮಾಲ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಮುಂಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ನಳಂದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ನವಾಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಪಕೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಹರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಶೇಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸುಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಭಾಗಲ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರೇರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಂಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ದರ್ಭಂಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಡುಮ್ಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೊಡ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಮ್ತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಮುಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕತಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಖಗರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಲಖಿಸರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮಾಧೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮಧುಬನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮಾಲ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಮುಂಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ನಳಂದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ನವಾಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಪಕೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಹರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಾಹಿಬ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಶೇಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸುಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ