ಭಾರತ್ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಭಾರತ್ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಲಿಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಭಾರತ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದೌಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಧೌಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ದ್ವಾರಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಇಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫರಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗುರಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹತ್ರಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಥುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೇವಾತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮೊರೆನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನವ ದೆಹಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ರೇವಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಸಾಕೇತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಭಾರತ್ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಭಾರತ್ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಲಿಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಭಾರತ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದೌಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಧೌಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ದ್ವಾರಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಇಟಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫರಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗುರಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹತ್ರಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಥುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೇವಾತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮೊರೆನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನವ ದೆಹಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ರೇವಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಸಾಕೇತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಭಾರತ್ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ