ಭಾವನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಭಾವನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಅಮ್ರೆಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಆನಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಭರೂಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಬೊಟಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಖೇಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ನವಸಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಸೂರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ವಡೋದರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ವಲ್ಸಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಭಾವನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಭಾವನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಅಮ್ರೆಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಆನಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಭರೂಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಬೊಟಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಖೇಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ನರ್ಮದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ನವಸಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಸೂರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಟ್ಯಾಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ವಡೋದರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ವಲ್ಸಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಭಾವನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ