ಭೋಜ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಭೋಜ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
U ರಂಗಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಅಜಮ್‌ಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಲ್ಲಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಭೋಜ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಬಕ್ಸಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಚಂದೌಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಚತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
Hap ಾಪ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ದರ್ಭಂಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಡಿಯೋರಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಗಾಜಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಕೈಮೂರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಕೋಡರ್ಮಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಕುಶಿನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೋತಿಹಾರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ನಳಂದ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ನವಾಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಪಲಮೌ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಪಾಟ್ನಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ರೋಹ್ತಾಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಶೇಖ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಶಿಯೋಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸಿವಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ವೈಶಾಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ವಾರಣಾಸಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಭೋಜ್‌ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಭೋಜ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
U ರಂಗಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಅಜಮ್‌ಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಲ್ಲಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಭೋಜ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಬಕ್ಸಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಚಂದೌಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಚತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
Hap ಾಪ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ದರ್ಭಂಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಡಿಯೋರಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಗಾಜಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಕೈಮೂರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಕೋಡರ್ಮಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಕುಶಿನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೋತಿಹಾರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ನಳಂದ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ನವಾಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಪಲಮೌ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಪಾಟ್ನಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ರೋಹ್ತಾಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಶೇಖ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಶಿಯೋಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸಿವಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ವೈಶಾಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ವಾರಣಾಸಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಭೋಜ್‌ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ