ಬಿಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಿಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಲ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಲಾತೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪರಭಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸೋಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಿಡ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಿಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬಿಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಲ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಲಾತೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪರಭಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸೋಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಬಿಡ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ