ಬಿಕಾನೆರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಕಾನೆರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಕಾನೆರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಾಗೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಿಕಾನೆರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಿಕಾನೆರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಕಾನೆರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ನಾಗೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬಿಕಾನೆರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ