ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಕೊರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕೊರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ