ಬಿಷ್ಣುಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಷ್ಣುಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕ್ಯಾಚರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಚಂಪೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಚಾಂಡೆಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಚುರಾಚಂದಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ದಿಮಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಹೈಲಕಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಜಿರಿಬಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕಾಚಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕೊಹಿಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಇಲ್ಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಪೆರೆನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಫೆಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಸೇನಾಪತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಥೌಬಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಉಖ್ರುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಬಿಷ್ಣುಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಿಷ್ಣುಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕ್ಯಾಚರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಚಂಪೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಚಾಂಡೆಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಚುರಾಚಂದಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ದಿಮಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಹೈಲಕಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಜಿರಿಬಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕಾಚಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕೊಹಿಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಇಲ್ಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಪೆರೆನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಫೆಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಸೇನಾಪತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಥೌಬಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಉಖ್ರುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಬಿಷ್ಣುಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ