ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಡರಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ದಿಮಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಹೊಜೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಜೋರ್ಹತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕಮ್ರಪ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕೊಹಿಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಲಖಿಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮಜುಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ನಾಗಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಪಪುಂಪರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪೆರೆನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ರಿ ಭೋಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,360
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಸೋನಿತ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ತವಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಉದಲ್ಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ವೋಖಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಡರಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ದಿಮಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಹೊಜೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಜೋರ್ಹತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕಮ್ರಪ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕೊಹಿಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಲಖಿಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಮಜುಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ನಾಗಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಪಪುಂಪರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪೆರೆನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ರಿ ಭೋಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,110
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಸೋನಿತ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ತವಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಉದಲ್ಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ವೋಖಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ