ಬೊಕಾರೊ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೊಕಾರೊ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಬಂಕುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,640
ಬಿರ್ಭಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,640
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಡುಮ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,640
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,640
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಬೊಕಾರೊ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೊಕಾರೊ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬಂಕುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಬಿರ್ಭಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಡುಮ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,490
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬೊಕಾರೊ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ