ಬೋಲಂಗೀರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೋಲಂಗೀರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಲಹಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಂಧಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ನಬರಂಗಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನುಪರ್ಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೋಲಂಗೀರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೋಲಂಗೀರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಲಹಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಂಧಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ನಬರಂಗಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನುಪರ್ಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೋಲಂಗೀರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ