ಬೌಧ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೌಧ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧೆಂಕನಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಂಜಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಲಹಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಂಧಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಖೋರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನಾಯಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೌಧ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೌಧ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧೆಂಕನಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಂಜಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಲಹಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಂಧಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಖೋರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನಾಯಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೌಧ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ