ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಇಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಇಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ