ಬುಲ್ಖಾನಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬುಲ್ಖಾನಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹಿಂಗೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಜಲ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಖಾಂಡ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಪರಭಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ವಾಶಿಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬುಲ್ಖಾನಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬುಲ್ಖಾನಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಅಮರಾವತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಹಿಂಗೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಜಲ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಖಾಂಡ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಪರಭಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ವಾಶಿಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಬುಲ್ಖಾನಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ