ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಬಾರ್ವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಧುಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಹರ್ದಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಇಂದೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಖಾಂಡ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಖಾರ್ಗೋನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಕೋಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,300
ಬಾರ್ವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಬುಲ್ಖಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,300
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಧುಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,300
ಹರ್ದಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಇಂದೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,300
ಖಾಂಡ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಖಾರ್ಗೋನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ