ಬಕ್ಸಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಕ್ಸಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಅಜಮ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬಲ್ಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಬಕ್ಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಚಂದೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
Hap ಾಪ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಡಿಯೋರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಗಾಜಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜೌನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಕೈಮೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಕುಶಿನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೋತಿಹಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ರೋಹ್ತಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸಿವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸೋನ್ಭದ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ವೈಶಾಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ವಾರಣಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬಕ್ಸಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಕ್ಸಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಅಜಮ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಬಲ್ಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಕ್ಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಚಂದೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
Hap ಾಪ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಡಿಯೋರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗಾಜಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಜೌನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕೈಮೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕುಶಿನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಮೋತಿಹಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ರೋಹ್ತಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಿವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸೋನ್ಭದ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ವೈಶಾಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ವಾರಣಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಬಕ್ಸಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ