ಚಮೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಮೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಚಮೋಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಮೋಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,440
ಚಮೋಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ