ಚಂಪಾವತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಂಪಾವತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಚಂಪಾವತ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಂಪಾವತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಚಂಪಾವತ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ