ಚಂದೌಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಂದೌಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಚಂದೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಡಿಯೋರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗರ್ಹ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೈಮೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಲಮೌ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರೋಹ್ತಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸೋನ್ಭದ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಂದೌಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಂದೌಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಚಂದೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಡಿಯೋರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗರ್ಹ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೈಮೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಲಮೌ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರೋಹ್ತಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸೋನ್ಭದ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಂದೌಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ