ಚಂಡೀಗ .. : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಂಡೀಗ .. : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕುಲ್ಲು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಚಂಡೀಗ .. : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಂಡೀಗ .. : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕುಲ್ಲು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಚಂಡೀಗ .. : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ