ಚಂದ್ರಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಂದ್ರಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಭಂಡಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,410
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಾಗ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಿರ್ಮಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವಾರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಚಂದ್ರಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಂದ್ರಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಭಂಡಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,170
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಾಗ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನಿರ್ಮಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವಾರ್ಧಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಚಂದ್ರಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ