ಚತ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚತ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಲರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಗರ್ಹ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕೈಮೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಲತೇಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಲಮೌ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರೋಹ್ತಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಚತ್ರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚತ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
U ರಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಬಲರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,290
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಚತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಗರ್ಹ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಗಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಕೈಮೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಲತೇಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ನವಾಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಪಲಮೌ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ರೋಹ್ತಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಶೇಖ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,280
ಚತ್ರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ