ಚೆನ್ನೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚೆನ್ನೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಚಿತ್ತೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಡಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ನೆಲ್ಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,340
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ವೆಲ್ಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಚೆನ್ನೈ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚೆನ್ನೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಚಿತ್ತೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಡಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ನೆಲ್ಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,080
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ವೆಲ್ಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಚೆನ್ನೈ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ