ಚಿಂದ್ವಾರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಿಂದ್ವಾರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಬೆತುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಭಂಡಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ನಾಗ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಸಿಯೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ವಾರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಚಿಂದ್ವಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಿಂದ್ವಾರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಬೆತುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಭಂಡಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ನಾಗ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಸಿಯೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ವಾರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಚಿಂದ್ವಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ