ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಬಳ್ಳಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ದವಾಂಗೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಗಡಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹಾಸನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಹವೇರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕೊಪ್ಪಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಶಿಮೋಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ತುಮಕೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಬಳ್ಳಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ದವಾಂಗೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗಡಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಹಾಸನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಹವೇರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಕೊಪ್ಪಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಶಿಮೋಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ತುಮಕೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ