ಚಿತ್ತೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚಿತ್ತೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಚಿತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಡಪ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕೋಲಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ವೆಲ್ಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಚಿತ್ತೂರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಿತ್ತೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಚಿತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಕಡಪ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಕೋಲಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ವೆಲ್ಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಚಿತ್ತೂರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ