ಚುರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಚುರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭಿವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಚುರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಹನುಮನ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಜುಂಜುನುನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಸಿಕಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಚುರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚುರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭಿವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಚುರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಹನುಮನ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಜುಂಜುನುನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಸಿಕಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಸಿರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಚುರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ