ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಅಲ್ವಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,780
ಅಮ್ರೋಹಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಾಗಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಭಿವಾನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಬಿಜ್ನೋರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ದ್ವಾರಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಫರಿದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗುರಗಾಂವ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಹಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹತ್ರಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಿಸಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಜಜ್ಜರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಜಿಂದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಕೈತಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಕರ್ನಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಮಥುರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೀರತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮೇವಾತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಮುಜಫರ್ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ನರೇಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ನವ ದೆಹಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಪಾಣಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ರೇವಾರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ರೋಹಿಣಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ರೋಹ್ಟಕ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸಾಕೇತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಸಂಭಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಶಹದಾರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಶಾಮ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಸೋನಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,680
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಅಲ್ವಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,450
ಅಮ್ರೋಹಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಾಗಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಭಿವಾನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಬಿಜ್ನೋರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ದ್ವಾರಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಫರಿದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗುರಗಾಂವ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಹಾಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹತ್ರಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಿಸಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಜಜ್ಜರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಜಿಂದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಕೈತಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಕರ್ನಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಮಥುರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೀರತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮೇವಾತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಮುಜಫರ್ನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ನರೇಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ನವ ದೆಹಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಪಾಣಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ರೇವಾರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ರೋಹಿಣಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ರೋಹ್ಟಕ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸಾಕೇತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಸಂಭಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಶಹದಾರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಶಾಮ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಸೋನಿಪತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,340
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ