ಕೊಯಮತ್ತೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಯಮತ್ತೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಕೊಯಮತ್ತೂರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಯಮತ್ತೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,790
ಕೊಯಮತ್ತೂರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ